GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Phước Thuận - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định

Email:  thso1phuocthuan@gmail.com

Điện thoại: 0562476577